Hotararea Guvernului nr. 1.998 din 16 noiembrie 2004

HOTARARE nr. 1.998 din 16 noiembrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 9 decembrie 2004

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (1) din Legea nr. 244/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 682/1994 privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri si constructii din zonele libere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 8 noiembrie 1994. Bucuresti, 16 noiembrie 2004. Nr. 1.998.

 

ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de desfasurare a licitatiei de concesiune a bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/ serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, continutul-cadru al chestionarului de participare, continutul-cadru al caietului de sarcini, precum si continutul-cadru al contractului de concesiune.

(2) In sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al concesiunii se intelege orice bun proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si orice activitate/serviciu public de interes national sau local, aflata/aflat in administrarea zonelor libere.

ART. 2

Concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, se desfasoara pe baza de licitatie publica.

ART. 3

Concesionarea se face in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani operatorului, in calitate de concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun sau a unei activitati/serviciu public de interes national sau local, in schimbul unei redevente care se constituie venit propriu al administratiei.

ART. 4

Licitatiile publice in vederea concesionarii bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/ serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, se organizeaza de catre administratiile acestor zone.

ART. 5

Plata redeventelor aferente contractului de concesiune se face in valuta liber convertibila acceptata de Banca Nationala a Romaniei.

CAP. II

Proceduri prealabile concesionarii

SECTIUNEA 1

Initierea concesiunii

ART. 6

Initiativa concesionarii o pot avea atat administratiile zonelor libere, cat si orice investitor, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care justifica interesul in dobandirea in regim de concesiune a unui bun proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si in realizarea unei activitati/serviciu public de interes national sau local, aflata/aflat in administrarea zonelor libere.

ART. 7

Concedentul poate initia procedura de concesionare prin intocmirea si aprobarea caietului de sarcini si prin publicarea anuntului privind organizarea licitatiei.

ART. 8

Orice investitor interesat poate initia procedura de concesionare prin inaintarea unei propuneri scrise de concesionare, adresata concedentului si inregistrata de catre acesta, propunere care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: datele de identificare a investitorului, manifestarea ferma a intentiei, obiectul concesiunii.

SECTIUNEA a 2-a

Aprobarea documentelor necesare procedurii de licitatie

ART. 9

Administratia zonei libere stabileste valoarea minima de incepere a licitatiei de concesionare, contravaloarea documentatiei de licitatie, precum si taxa de participare. Toate acestea sunt aprobate de consiliul de administratie al administratiei zonei libere respective.

ART. 10

(1) Documentatia de licitatie se aproba de catre consiliul de administratie al administratiei zonei libere si cuprinde:

a) regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei;

b) regulamentul de desfasurare a activitatilor in zona libera;

c) chestionarul de participare la licitatia de concesionare, al carui continut-cadru este prevazut in anexa nr. 1;

d) caietul de sarcini al obiectului licitatiei, in al carui continut se vor regasi elementele esentiale prevazute in anexa nr. 2;

e) criteriile de evaluare;

f) formularul ofertei de pret;

g) precizari referitoare la valoarea minima de incepere a licitatiei aferenta obiectivului concesionat, taxa de participare si valoarea garantiei de participare la licitatie, precum si alte instructiuni pe care administratia zonei libere le considera necesare.

(2) Continutul-cadru al contractului de concesiune, anexa la caietul de sarcini, este prevazut in anexa nr. 3.

(3) In sensul prezentelor norme metodologice, prin continut-cadru se intelege ca structurile documentelor prevazute la alin. (1) au caracter orientativ, continutul lor putand fi completat in functie de specificul activitatii fiecarei administratii a zonei libere, precum si al obiectului concesiunii.

ART. 11

Anterior organizarii licitatiei de concesionare, administratia zonei libere trebuie sa obtina certificatul de urbanism, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

SECTIUNEA a 3-a

Anuntul publicitar

ART. 12

(1) Publicarea anuntului privind organizarea licitatiei se face de catre administratia zonei libere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, precum si intr-un jurnal international de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru desfasurarea licitatiei de concesionare.

(2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde cel putin datele cu privire la obiectul concesiunii, data, ora, locul desfasurarii ei, precum si termenul limita de depunere a cererilor de participare.

SECTIUNEA a 4-a

Comisia de evaluare

ART. 13

(1) Componenta comisiei de evaluare se aproba prin decizie a autoritatii publice coordonatoare a fiecarei administratii a zonei libere.

(2) Comisia de licitatie se compune din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) 1 reprezentant al administratiei zonei libere, presedinte al comisiei;

b) 1 reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) 2 reprezentanti ai autoritatii publice sub autoritatea careia functioneaza concedentul;

d) 1 reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Secretariatul comisiei de evaluare este asigurat de doua persoane care fac parte din personalul de specialitate din cadrul administratiei zonei libere.

ART. 14

Indemnizatia membrilor comisiei de evaluare si a secretariatului acesteia se stabileste de catre administratia zonei libere si se aproba de catre consiliul de administratie al acesteia.

ART. 15

(1) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. In acest scop, membrii comisiei de evaluare sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va pastra la dosarul concesiunii, declaratie al carei continut va fi stabilit de catre administratia zonei libere.

(2) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare ii va notifica de indata concedentului existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile.

ART. 16

Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea si evaluarea ofertelor;

b) intocmirea proceselor-verbale dupa fiecare intrunire a comisiei;

c) desemnarea castigatorului licitatiei publice;

d) analizarea si solutionarea contestatiilor;

e) validarea rezultatului licitatiei.

CAP. III

Procedura de desfasurare a licitatiei de concesionare si de selectare a ofertantilor

SECTIUNEA 1

Date generale

ART. 17

La licitatia de concesionare a bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, pot participa, in conditiile legii, persoane fizice sau juridice, romane ori straine, care isi vor declara domiciliul, resedinta ori sediul, dupa caz.

ART. 18

Licitatia de concesionare se va tine la data, locul si ora inscrise in anuntul de licitatie. Orice modificare a acestora va fi anuntata in timp util tuturor ofertantilor.

ART. 19

(1) Licitatia de concesionare se desfasoara in doua etape, prima etapa fiind de preselectie a cererilor depuse la sediul administratiei zonei libere, iar cea de-a doua etapa este cea de evaluare propriu-zisa a ofertelor depuse.

(2) La licitatia de concesionare pot participa numai ofertantii in nume propriu sau prin reprezentanti imputerniciti.

SECTIUNEA a 2-a

Etapa de preselectie

ART. 20

In termen de 21 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului, in conformitate cu prevederile art. 12, solicitantii vor depune la sediul administratiei zonei libere cererile de participare care vor cuprinde urmatoarele date: numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, obiectul pe care doreste sa il concesioneze, activitatile pe care doreste sa le desfasoare, precum si durata concesiunii.

ART. 21

Cererile de participare la licitatia de concesionare se analizeaza de catre directorul general al administratiei zonei libere in termen de doua zile lucratoare de la data stabilita a fi ultima zi de primire a acestor cereri, care desemneaza ofertantii admisi pentru depunerea documentatiei de licitatie pe baza urmatoarelor criterii de preselectie:

a) suprafata bunului proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale;

b) activitatea pentru care este destinata respectiva suprafata;

c) durata concesiunii.

ART. 22

Candidatilor li se va comunica de catre administratia zonei libere rezultatul analizei cererilor, iar candidatilor care nu sunt admisi li se vor transmite, in scris, motivele care au stat la baza respingerii cererilor de participare.

ART. 23

In termen de maximum doua zile lucratoare de la data comunicarii admiterii cererilor, administratia zonei libere va pune la dispozitie solicitantilor, contra cost, intreaga documentatie de licitatie compusa din documentele prevazute la art. 10 alin. (1).

SECTIUNEA a 3-a

Depunerea si evaluarea ofertelor

ART. 24

Ofertele se redacteaza in limba romana.

ART. 25

(1) In baza solicitarilor din chestionarul de participare si a prevederilor din caietul de sarcini, fiecare candidat selectat va completa in mod corespunzator oferta tehnica, pe care o va depune in plic sigilat, direct sau printr-un reprezentant imputernicit, la sediul administratiei zonei libere cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data organizarii licitatiei de concesionare. Dupa aceasta data administratia zonei libere nu mai accepta depunerea nici unei oferte tehnice.

(2) Oferta tehnica trebuie sa cuprinda toate documentele solicitate in chestionarul de participare si toate conditiile prevazute in caietul de sarcini, precum si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia.

(3) Fiecare ofertant va depune o data cu oferta tehnica urmatoarele documente:

a) copia dovezii de depunere a garantiei de participare la licitatia de concesionare, la banca la care administratia zonei libere are deschis cont;

b) copia dovezii de depunere a taxei de participare;

c) copia facturii privind achitarea contravalorii documentatiei de licitatie pentru fiecare obiectiv.

ART. 26

(1) Valoarea garantiei de participare la licitatia de concesionare va fi de minimum 5% din valoarea minima de incepere a licitatiei. In cazul in care un ofertant doreste sa participe la licitatie pentru mai mult de un obiectiv, va depune fie cate o garantie de 5% din valoarea fiecarui obiectiv, fie o singura garantie de 5% din valoarea totala a obiectivelor pe care doreste sa le concesioneze.

(2) Garantia de participare la licitatia de concesionare va fi restituita in cazul necastigarii acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitatiei de concesionare.

(3) In cazul castigarii licitatiei de concesionare, cuantumul acestei garantii se va majora prin negociere directa, dar nu va fi mai mic de valoarea a 3 redevente lunare, devenind garantie de buna executie contractuala.

ART. 27

In cazul in care un ofertant urmeaza sa liciteze pentru mai multe obiective, acesta achita o singura taxa de participare la licitatia de concesionare si contravaloarea documentatiilor de licitatie pentru fiecare obiectiv.

ART. 28

Oferta financiara se prezinta comisiei de evaluare de catre fiecare ofertant, in plic sigilat, in ziua si la ora stabilite pentru licitatia de concesionare.

ART. 29

(1) In perioada de doua zile lucratoare ramasa pana la data licitatiei, comisia de evaluare se intruneste pentru analizarea si evaluarea fiecarei oferte tehnice depuse, in baza criteriilor de evaluare incluse in continutul documentatiei de licitatie.

(2) Deschiderea ofertelor tehnice in vederea analizarii si evaluarii se va face numai daca sunt depuse, in termenul prevazut la art. 25 alin. (1), cel putin doua oferte pentru obiectul licitatiei.

ART. 30

(1) In cazul in care un singur ofertant a depus documentele de participare la licitatie in termen, se procedeaza la amanarea licitatiei cu doua zile lucratoare.

(2) Daca si dupa acest termen se prezinta tot un singur ofertant, atunci se trece la evaluarea ofertei tehnice depuse.

(3) Atunci cand oferta tehnica si cea financiara corespund cerintelor solicitate prin caietul de sarcini se poate trece la negocierea si semnarea contractului de concesiune.

ART. 31

Prevederile alin. (2) si (3) ale art. 30 sunt aplicabile si in cazul in care pentru obiectul licitatiei de concesionare nu au fost depuse oferte la primul termen al licitatiei.

ART. 32

In situatia in care nici dupa amanarea licitatiei prevazute la art. 30 alin. (1) nu se depune nici o oferta, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal de anulare a procedurii de licitatie.

ART. 33

In cazul existentei mai multor oferte pentru acelasi obiect al licitatiei, comisia de evaluare va stabili ofertantul castigator in functie de punctajul obtinut la criteriile de evaluare.

ART. 34

(1) Criteriile de evaluare vor fi incluse in documentatia de licitatie si sunt urmatoarele:

a) specificul activitatilor prevazute a se desfasura in zona libera;

b) volumul investitiilor prevazute a se realiza in zona libera;

c) ponderea investitiei straine in totalul investitiei;

d) durata de realizare a proiectarii si a investitiei;

e) valoarea exportului din zona libera, asa cum reiese din proiect;

f) numarul locurilor de munca nou-create;

g) valoarea importurilor din Romania pentru desfasurarea activitatilor;

h) rentabilitatea economica a ofertantilor;

i) activitatea desfasurata de ofertanti in alte zone libere;

j) alte activitati specifice stabilite de fiecare administratie a zonei libere;

k) oferta financiara.

(2) Ponderea criteriilor de evaluare este stabilita de administratia zonei libere.

ART. 35

(1) Dupa evaluarea ofertelor depuse, comisia intocmeste un proces-verbal de evaluare a ofertelor si stabileste castigatorul/castigatorii licitatiei de concesionare in baza criteriilor de evaluare solicitate prin documentele de licitatie.

(2) Ofertantilor li se va comunica de catre administratia zonei libere, in termen de 24 de ore de la finalizarea procesului-verbal, rezultatul procedurii de licitatie.

ART. 36

(1) Contestatiile ofertantilor necastigatori vor fi depuse la sediul administratiei zonei libere in termen de 24 de ore de la data comunicarii rezultatului procedurii. Comisia de evaluare va analiza, in cel mult 24 de ore de la data depunerii fiecarei contestatii, contestatiile depuse si va formula si va inainta raspunsul administratiei, aceasta avand obligatia sa il notifice in termen de 24 de ore tuturor ofertantilor.

(2) In cazul in care contestatia/contestatiile sunt nefondate, comisia va intocmi procesul-verbal de validare a licitatiei de concesionare si il va inainta administratiei zonei libere, care poate trece la negocierea si semnarea contractelor de concesiune cu ofertantii declarati castigatori, in maximum 10 zile lucratoare calculate incepand cu ziua imediat urmatoare datei la care li s-a comunicat ofertantilor procesul-verbal de validare a licitatiei de concesionare.

(3) In cazul in care contestatia/contestatiile sunt fondate, concedentul va anula procedura de licitatie pentru obiectul asupra caruia s-a facut contestatia si va notifica aceasta tuturor ofertantilor interesati.

ART. 37

(1) In situatia in care castigatorul licitatiei de concesionare este o persoana fizica, aceasta se poate asocia in vederea constituirii unei persoane juridice sau se poate constitui ea insasi ca persoana juridica, in conditiile legii, in termen de 3 pana la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, in functie de durata concesiunii.

(2) In situatia in care castigatorul licitatiei de concesionare este o persoana juridica straina ce provine dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si nu apartine Spatiului Economic European, aceasta poate sa deschida o filiala sau o sucursala ori un alt sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, in termen de 3 pana la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, in functie de durata concesiunii.

ART. 38

O data cu semnarea contractului de concesiune, ofertantul castigator trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de buna executie.

ART. 39

In cazul nesemnarii contractului in termenul prevazut la art. 36 alin. (2) sau in cazul in care contractul nu intra in vigoare in termenul inscris in acesta, din vina exclusiva a ofertantului, atunci garantia de participare la licitatie nu se mai restituie, aceasta devenind venit al administratiei zonei libere. In acest caz administratia poate pretinde daune-interese, conform legislatiei in vigoare.

ART. 40

(1) Contractele de concesiune care nu pot intra in vigoare din cauza nepredarii-nepreluarii amplasamentului solicitat se reziliaza de drept.

(2) Rezilierea are loc in cazul in care concesionarul nu accepta alt termen de predare sau alt amplasament, in situatia in care amplasamentul licitat nu poate fi predat.

ART. 41

Cazurile de forta majora care impiedica predarea sau preluarea obiectului concesiunii, precum si incheierea contractului de concesiune trebuie dovedite cu acte, conform legii, si anuntate in termen de 5 zile de la data producerii acestora.

ART. 42

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

CONTINUT-CADRU

al chestionarului de participare la licitatia pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere

1. Principalele informatii privind agentul economic care doreste sa participe la licitatia de concesionare (denumirea, sediul, anul infiintarii, capitalul social, numarul de inregistrare la registrul comertului, forma de proprietate etc.)

2. Activitatile pe care ofertantul doreste sa le desfasoare in zona libera

3. Durata pentru care solicita concesionarea

4. Suprafata terenurilor/constructiilor aflate in administrarea zonelor libere

5. Date privind investitiile ce urmeaza a fi realizate pe terenurile aflate in administrarea zonelor libere

6. Structura cheltuielilor pentru bunurile de investitie

7. Structura cheltuielilor pentru desfasurarea activitatii

8. Date privind numarul si structura personalului angajat

9. Date cu privire la activitatea principala si cele complementare

10. Date privind veniturile estimate din activitatea principala si din cele complementare

11. Masuri de prevenire a poluarii mediului

12. Masuri privind protectia si stingerea incendiilor - P.S.I.

13. Anexe cu informatii suplimentare, certificat de bonitate.

ANEXA 2

ELEMENTE ESENTIALE

ale caietului de sarcini pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere

1. Obiectul concesiunii:

a) amplasarea in zona libera;

b) caracteristicile dimensionale;

c) dotarea infrastructurii, suprastructurii si retelele de utilitati.

2. Activitatile considerate adecvate parcelei

3. Durata concesiunii (nu poate fi mai mare de 49 de ani)

4. Programul minimal al lucrarilor de amenajare si termenul in care vor fi executate aceste lucrari de catre concesionar

5. Tarifarea si plata redeventei

6. Conditiile tehnico-economice necesare realizarii obiectivului concesiunii

7. Categoriile de bunuri care la expirarea concesiunii vor reveni concedentului si, respectiv, concesionarului

1. Concedentului ii vor reveni urmatoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur - acele bunuri care au facut obiectul concesiunii, precum si cele rezultate in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

b) bunurile de preluare - acele bunuri care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii. Bunurile de preluare pot reveni concedentului, in masura in care acesta isi exprima intentia de a prelua aceste bunuri in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform dispozitiilor caietului de sarcini.

2. Concesionarului ii vor reveni bunurile proprii, respectiv acele bunuri care i-au apartinut si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare.

8. Rascumpararea concesiunii

9. Rezilierea contractului de concesiune si raspunderea concesionarului/concedentului in cazul nerespectarii clauzelor contractuale

10. Incetarea concesiunii

11. Controlul respectarii obligatiilor asumate prin contract

12. Dispozitii finale.

ANEXA 3

CONTINUT-CADRU

al contractului de concesiune pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local aflate in administrarea zonelor libere

1. Partile contractante

1.1. Administratia zonei libere ....., infiintata, in conditiile legii, prin ......, avand sediul in ...., telefon ...., fax ....., inscrisa la registrul comertului sub nr. ..... avand codul unic de inregistrare ...... si atribut fiscal R, contul nr. ......, deschis la ......, fiind reprezentata legal de ....., denumita in continuare concedent, si

1.2. persoana fizica (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridica ....., cu sediul in ...., telefon ....., fax ........, inregistrata la registrul comertului sub nr. ....., avand codul unic de inregistrare nr. ..... si atribut fiscal R, contul nr. ......., deschis la ......, Sucursala ......., fiind reprezentata legal de ........, denumita in continuare concesionar,

ca urmare a licitatiei organizate de concedent in data de ...., in temeiul legii au convenit incheierea prezentului contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public amplasat/desfasurat in zona libera .......... .

2.2. Caracteristicile bunului, activitatii/serviciului sunt detaliate in caietul de sarcini, parte integranta a prezentului contract.

3. Durata concesiunii

3.1. Concedentul preda si concesionarul preia in concesiune bunul, activitatea/serviciul public in vederea exploatarii, pentru o perioada de ....... ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract.

3.2. Durata concesiunii poate fi redusa/prelungita numai cu acordul scris al partilor.

3.3. Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizata pe o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala a acestuia.

4. Drepturile partilor

4.1. Drepturile concesionarului

4.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, cu respectarea legislatiei in vigoare, bunurile, activitatile si serviciile publice ce fac obiectul prezentului contract.

4.1.2. Concesionarul este liber sa incheie orice contract cu terte persoane, cu exceptia dreptului de a subconcesiona, dar pe toata durata existentei oricarui astfel de contract el este direct raspunzator fata de concedent pentru tot ce ii incumba din prezentul contract si are obligatia de a prezenta concedentului copiile tuturor contractelor incheiate si ale actelor aditionale la acestea.

4.1.3. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin prezentul contract.

4.1.4. Concesionarul are dreptul sa vanda activul si pasivul sau sa fie absorbit de o terta persoana, sa isi cedeze drepturile si obligatiile sale sau sa fie supus oricarei alte modificari legale, numai dupa avizarea prealabila, in scris, a concedentului. Succesorul concesionarului are obligatia sa respecte toate clauzele prezentului contract si ale anexelor care fac parte integranta din contract, orice modificare urmand a fi efectuata in conformitate cu prevederile acestui contract.

4.2. Drepturile concedentului

4.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

4.2.2. Verificarea se va efectua cu notificarea prealabila a concesionarului.

4.2.3. La incetarea prezentului contract prin ajungere la termen, concedentul are dreptul sa isi manifeste intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzarecumparare cu privire la aceste bunuri. In termen de ........... concedentul este obligat sa isi exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii.

4.2.4. Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a prezentului contract, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz, in conditiile legii.

5. Obligatiile partilor

5.1. Prin prezentul contract concedentul se obliga:

5.1.1. sa puna la dispozitie concesionarului bunurile libere de orice sarcini, iar activitatile/serviciile, cu inventarul complet;

5.1.2. sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

5.1.3. sa asigure intretinerea si buna stare de functionare a retelelor de utilitati - energie electrica, apa, canalizare, telecomunicatii, de folosinta comuna, care se gasesc in patrimoniul sau in administrarea concedentului;

5.1.4. sa nu modifice in mod unilateral prezentul contract, in afara de cazurile prevazute expres de lege, inclusiv cel prevazut la pct. 4.2.4.

5.2. Prin prezentul contract concesionarul se obliga:

5.2.1. sa asigure exploatarea eficienta a bunurilor, activitatilor/serviciilor publice concesionate, pentru a le conserva si dezvolta valoarea pe toata durata concesiunii, desfasurand numai activitatile prevazute in prezentul contract si pentru care a obtinut licente;

5.2.2. sa exploateze in mod direct bunurile, activitatile/serviciile publice care fac obiectul concesiunii;

5.2.3. sa plateasca redeventele in suma si la termenele prevazute in prezentul contract, alte taxe si tarife pe care le va percepe concedentul ca rezultat al derularii acestuia, precum si contravaloarea serviciilor furnizate de concedent in baza contractelor separate ce urmeaza sa fie incheiate intre parti;

5.2.4. sa nu intreprinda nici un demers care ar putea aduce atingere regimului juridic al bunurilor primite in concesiune (ipotecare, gajare etc.);

5.2.5. sa nu intreprinda actiuni de publicitate si reclama in incinta zonei libere, fara a avea licenta necesara;

5.2.6. sa puna la dispozitie organelor de control si concedentului toate evidentele si informatiile solicitate de acestia referitoare la activitatile desfasurate in zona libera, in conformitate cu legislatia in vigoare;

5.2.7. sa respecte intocmai legislatia romana si regulamentul intern de desfasurare a activitatilor in zona libera, precum si modificarile legislative survenite ulterior incheierii prezentului contract;

5.2.8. sa il despagubeasca pe concedent pentru orice pagube produse din culpa sa, conform legislatiei in vigoare. Pagubele trebuie constatate de organele competente in prezenta ambelor parti semnatare ale prezentului contract;

5.2.9. sa predea concedentului, fara plata, la expirarea duratei concesiunii, toate bunurile ce au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au fost impuse prin Programul minimal de lucrari din caietul de sarcini;

5.2.10. sa respecte toate obligatiile specificate in caietul de sarcini;

5.2.11. sa realizeze, pe cheltuiala sa, toate lucrarile aferente realizarii obiectului concesionat, inclusiv cele de amenajare urbanistica necesare pentru buna functionare a acestuia, in conformitate cu legislatia romana in vigoare;

5.2.12. sa nu subconcesioneze bunul ce face obiectul concesiunii.

6. Valoarea contractului

6.1. Valoarea prezentului contract este determinata in functie de redeventa anuala si de durata concesiunii.

Concedentul are dreptul de a indexa aceasta valoare in functie de indicele mediu de depreciere a valorii contractate.

6.2. Valoarea totala a contractului este ....... USD/euro.

Valoarea totala = redeventa anuala x durata contractului ...... USD/euro = ...... euro/an x ..... ani

6.3. Redeventa anuala in valoare de ........... USD/euro se datoreaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract, data de la care incepe durata concesiunii.

7. Conditii si termene de plata

7.1. Partile convin ca redeventa anuala in valoare de ........ USD/euro sa se achite .......... .

7.2. Neplata redeventei conduce la ......................... .

8. Raspunderea contractuala

Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa, in conformitate cu legislatia in vigoare.

9. Garantii

9.1. La data semnarii prezentului contract, concesionarul se obliga sa faca dovada depunerii garantiei de buna executie contractuala la ........, Sucursala ....., in contul nr. ....... .

9.2. Aceasta garantie de buna executie va fi de ........., adica ...... USD/euro, si va fi valabila pe toata durata concesiunii. Concedentul are dreptul de a valorifica aceasta garantie in conditiile legii si in conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3. La incetarea prezentului contract, concedentul va restitui garantia in termen de 30 de zile lucratoare, dupa deducerea sumelor datorate de concesionar concedentului.

10. Forta majora

10.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile din prezentul contract, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti, in scris, in termen de ........ zile lucratoare de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Notificarea va fi insotita de o confirmare a autoritatilor competente care sa certifice realitatea si exactitatea faptelor si datelor continute in respectiva notificare. Partea care nu va respecta aceste cerinte isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg, neputand sa invoce forta majora.

10.2. Prin forta majora se intelege toate evenimentele independente de vointa partilor, care nu puteau fi prevazute, inevitabile si ale caror consecinte nu puteau fi inlaturate, care apar dupa incheierea prezentului contract si care impiedica partile sa isi indeplineasca obligatiile asumate in conformitate cu prevederile contractuale.

10.3. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din cauza fortei majore nu atrage pentru nici una dintre parti penalizari, compensatii sau alte obligatii de la cealalta parte. Perioada de executare a prezentului contract va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora, cu exceptia duratei concesiunii.

10.4. Daca forta majora actioneaza mai mult de ............. zile, oricare parte contractanta poate denunta unilateral incetarea prezentului contract, cu exceptia cazului in care partea afectata de neindeplinirea obligatiilor contractuale doreste continuarea acestuia. Continuarea derularii prezentului contract se va face in baza unui act aditional la acesta.

11. Litigii

11.1. Partile au incheiat prezentul contract cu bunacredinta si intr-un spirit de echitate, fiind inteles ca indeplinirea obligatiilor fiecarei parti depinde de indeplinirea obligatiilor celeilalte parti, si, in acest spirit, ele vor cauta sa solutioneze pe cale amiabila eventualele neintelegeri ce se pot ivi din sau in legatura cu prezentul contract.

11.2. Orice neintelegere intre partile contractante decurgand din executarea prezentului contract, care are ca efect un prejudiciu cauzat celeilalte parti, va putea fi solutionata pe cale amiabila in maximum ............ zile de la data producerii prejudiciului. In caz de esec al solutionarii pe cale amiabila, partile pot conveni deducerea litigiului spre solutionare pe calea arbitrajului comercial, iar in lipsa unei asemenea optiuni, litigiul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente.

11.3. Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.

12. Incetarea contractului

12.1. Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea perioadei de concesionare, daca partile nu convin in scris asupra prelungirii acestuia in conditiile legii.

12.2. Ca orice contract sinalagmatic, concesiunea va putea inceta prin acordul scris al partilor.

12.3. Prezentul contract poate inceta inainte de expirarea duratei sale in conditiile .................. .

12.4. Concedentul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract inainte de expirarea perioadei de concesionare, fara punere in intarziere sau alta formalitate, in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a) cand dovada reintregirii garantiei nu este facuta la termenul stipulat;

b) cand se constata nerespectarea conditiilor/obligatiilor din caietul de sarcini si chestionarul de participare;

c) cand activitatea concesionarului aduce atingere sigurantei nationale;

d) cand, pe perioada desfasurarii activitatii, toate licentele de lucru expira si concesionarul nu mai solicita o alta licenta sau in cazul in care toate licentele de lucru sunt retrase definitiv din cauze imputabile exclusiv concesionarului;

e) cand concedentul este prejudiciat prin incalcarea regulamentului intern de desfasurare a activitatilor in zona libera, prejudiciu stabilit prin acte doveditoare si confirmate de organe competente;

f) cand concesionarul isi inceteaza activitatea ca urmare a:

- unei hotarari judecatoresti;

- lichidarii societatii;

- anularii certificatului de inregistrare la registrul comertului.

12.5. Concesionarul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract inainte de expirarea perioadei de concesionare si de a cere despagubiri, cu conditia notificarii concedentului in scris cu .............. zile inainte, cand concedentul nu respecta conditiile si termenii prezentului contract, inclusiv anexele care fac parte integranta din acesta.

12.6. Concesionarul va putea solicita rezilierea unilaterala a prezentului contract in cazul imposibilitatii de a-si desfasura activitatea in zona libera din cauze obiective. Investitiile realizate pe teritoriul concesionat vor trece, fara plata, in patrimoniul concedentului, situatie in care partile nu isi datoreaza alte despagubiri.

13. Alte termene si conditii

13.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor sau in conditiile specificate in acesta.

13.2. Nici una dintre parti nu poate sa isi transfere drepturile si obligatiile din prezentul contract unui tert, fara aprobarea celeilalte parti, exprimata in scris.

13.3. Pana la data de ........, concesionarul va prezenta un grafic privind realizarea investitiei in termenul prevazut de chestionarul de participare.

13.4. Partile se obliga sa respecte orice prevedere legala referitoare la acquisul comunitar, care va fi adoptata in Romania ulterior intrarii in vigoare a prezentului contract.

14. Dispozitii finale

14.1. Documentele de licitatie fac parte integranta din prezentul contract.

14.2. ..................................................... .

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat si semnat astazi, ........, la sediul concedentului, in .......... exemplare originale.

 

Concedent, Concesionar,

___________

 

facebook_page_plugin
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd