Hotararea Guvernului nr. 1.669 din 14 octombrie 2004

HOTARARE nr. 1.669 din 14 octombrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004

 

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 244/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 712 din 7 mai 2001 pentru aprobarea metodologiei de inchiriere de terenuri si constructii din zonele libere, nepublicat.

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.669.
 

ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere

ART. 1

Inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere, se desfasoara pe baza de licitatie publica.

ART. 2

(1) Inchirierea se face in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de locator, transmite operatorului, in calitate de locatar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, in schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administratiei.

(2) In sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al inchirierii se intelege bunul proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflat in administrarea zonelor libere, cum sunt birourile, platformele, magaziile, halele, terenurile, utilajele si altele asemenea.

(3) Poate deveni locatar orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, in conditiile legii.

(4) Plata chiriei aferente contractului de inchiriere se face in valuta liber convertibila acceptata de Banca Nationala a Romaniei.

ART. 3

Licitatiile publice in vederea inchirierii bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere, se organizeaza de catre administratiile zonelor libere.

ART. 4

Administratia zonei libere publica un anunt in presa interna si prin intermediul altor mijloace de comunicare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea licitatiei de inchiriere, anunt care va cuprinde informatii cu privire la obiectul inchirierii, data, ora si locul desfasurarii ei.

ART. 5

(1) Administratia zonei libere stabileste tariful minim de incepere a licitatiei de inchiriere, contravaloarea documentatiei de licitatie si a taxei de participare. Toate acestea se aproba de catre consiliul de administratie al administratiei zonei libere.

(2) Continutul documentatiei de licitatie de inchiriere se aproba de catre consiliul de administratie al administratiei zonei libere.

ART. 6

Valoarea garantiei de participare la licitatia de inchiriere va fi de minimum 5% din tariful minim de incepere a licitatiei. In cazul in care un solicitant doreste sa participe la licitatie pentru mai mult de un bun, va depune fie cate o garantie de 5% din valoarea fiecarui bun in parte, fie o singura garantie de 5% din valoarea totala a bunurilor pe care doreste sa le inchirieze.

ART. 7

In cazul in care un ofertant urmeaza sa liciteze pentru mai multe bunuri, achita o singura taxa de participare la licitatia de inchiriere si contravaloarea documentatiilor de licitatie pentru fiecare bun in parte.

ART. 8

(1) Garantia de participare la licitatia de inchiriere se restituie in cazul necastigarii licitatiei de inchiriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitatiei de inchiriere.

(2) In cazul castigarii licitatiei de inchiriere, aceasta garantie se majoreaza la valoarea unei chirii lunare, devenind astfel garantie de buna executie contractuala, care se poate constitui sub una dintre urmatoarele forme:

a) scrisoare de garantie bancara valabila pe toata durata contractului de inchiriere;

b) depozit bancar in contul locatorului.

ART. 9

Incepand cu ziua aparitiei anuntului in presa interna si efectuarea publicitatii prin intermediul altor mijloace de comunicare, administratia zonei libere pune la dispozitia solicitantilor, contra cost, documentatia licitatiei de inchiriere, respectiv:

a) formularul cererii de participare la licitatie;

b) regulamentul de organizare si functionare al zonei libere;

c) regulamentul privind desfasurarea activitatilor din zona libera;

d) caietul de sarcini al inchirierii, ale carui elemente componente sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

e) contractul-cadru de inchiriere, care trebuie sa contina cel putin elementele componente prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

f) planul de amplasare a bunului ce va fi inchiriat;

g) criteriile de evaluare;

h) formularul ofertei financiare si tariful minim pentru inceperea licitatiei;

i) precizari referitoare la taxa de participare si valoarea garantiei de participare la licitatia de inchiriere, precum si alte instructiuni pe care administratia zonei libere le considera necesare.

ART. 10

(1) Cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiei, solicitantii depun, la sediul administratiei zonei libere, cererile de participare, care vor cuprinde:

a) numele/denumirea solicitantului;

b) adresa/sediul;

c) bunul solicitat pentru inchiriere;

d) activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de catre locatar;

e) categoria marfurilor (in cazul depozitarii acestora pe spatiul inchiriat) sau tipul bunului supus inchirierii;

f) durata inchirierii (minimum o luna, maximum 5 ani).

(2) In acelasi timp cu cererile de participare se vor depune si ofertele tehnice, intocmite in baza conditiilor prevazute in caietul de sarcini al inchirierii.

ART. 11

Componenta comisiei de licitatie se aproba prin decizie a directorului general al fiecarei administratii a zonei libere si este urmatoarea: 3 membri si un secretar.

ART. 12

(1) Cu doua zile lucratoare inaintea datei licitatiei de inchiriere, comisia de licitatie analizeaza cererile de participare, ofertele tehnice depuse, documentele de plata si selecteaza solicitantii pe baza criteriilor de evaluare.

(2) La evaluarea ofertei se au in vedere, in principal, urmatoarele criterii de evaluare:

a) specificul activitatii prevazute a se desfasura in zona libera;

b) ponderea investitiei straine in totalul investitiei (daca este cazul);

c) numarul locurilor de munca nou-create;

d) situatia financiara, in cazul persoanelor juridice;

e) oferta financiara;

f) alte criterii specifice stabilite de fiecare administratie a zonei libere.

(3) Criteriile de evaluare si ponderea acestora se aproba de catre consiliul de administratie al zonei libere.

ART. 13

(1) Licitatia de inchiriere se desfasoara la data, ora si locul mentionate in anuntul de licitatie. Orice modificare a acestora trebuie comunicata in prealabil celor interesati.

(2) La licitatia de inchiriere pot participa ofertantii, in nume propriu, sau reprezentantii imputerniciti ai acestora.

ART. 14

(1) La data anuntata pentru inceperea licitatiei de inchiriere ofertantii selectati prezinta comisiei de licitatie oferta financiara, in plic sigilat.

(2) In urma desfasurarii licitatiei de inchiriere, dupa deschiderea ofertelor financiare, se intocmesc un procesverbal semnat de membrii comisiei de licitatie, de secretarul comisiei de licitatie si de catre ofertantii sau reprezentantii acestora, prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor, precum si o hotarare de adjudecare ce se va comunica ofertantilor.

ART. 15

(1) Contestatiile ofertantilor declarati necastigatori se depun, in termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de adjudecare a licitatiei de inchiriere, la sediul administratiei zonei libere.

(2) Comisia de licitatie analizeaza contestatiile in termen de 48 de ore de la data primirii acestora si raspunde in scris contestatarilor.

(3) Dupa finalizarea acestei proceduri comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal de validare a licitatiei, prin care vor fi invitati ofertantii castigatori la semnarea contractului de inchiriere.

ART. 16

Contractul de inchiriere se semneaza in maximum 5 zile lucratoare de la data validarii licitatiei de inchiriere. In cazul nesemnarii contractului de inchiriere din vina exclusiva a ofertantului desemnat castigator, administratia zonei libere negociaza cu ofertantul clasat pe locul urmator.

ART. 17

In cazul in care exista un singur ofertant care indeplineste conditiile prevazute in caietul de sarcini, se poate trece la negocierea si semnarea contractului de inchiriere cu acest ofertant.

ART. 18

(1) In situatia in care castigatorul licitatiei de inchiriere este o persoana fizica, aceasta se poate asocia/constitui persoana juridica, in conditiile legii, in termen de 3 pana la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, in functie de durata inchirierii.

(2) In situatia in care castigatorul licitatiei de inchiriere este o persoana juridica straina ce provine dintr-un stat care nu este membru U.E. si nu apartine Spatiului Economic European, aceasta poate sa deschida o filiala sau o sucursala ori un alt sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, in termen de 3 pana la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, in functie de durata inchirierii.

ART. 19

Dupa semnarea contractului de inchiriere locatarul este obligat ca, in termen de 5 zile bancare de la data semnarii contractului, sa depuna garantia de buna executie contractuala.
 

ANEXA 1

ELEMENTE COMPONENTE ALE CAIETULUI DE SARCINI AL INCHIRIERII

Caietul de sarcini ce se elaboreaza in vederea inchirierii unui bun proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflat in administrarea zonelor libere, trebuie sa cuprinda date referitoare la:

a) obiectul inchirierii;

b) activitatile considerate adecvate bunului ce se inchiriaza;

c) graficul desfasurarii licitatiei de inchiriere;

d) durata inchirierii;

e) elemente de pret si termene de plata;

f) categoriile de bunuri care la expirarea inchirierii revin locatorului si locatarului;

g) raspunderea locatarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;

h) cauze de incetare a inchirierii, altele decat ajungerea la termen;

i) alte obligatii in raport cu obiectul inchirierii, cum ar fi: primirea, depozitarea, scoaterea, manipularea marfurilor, exploatarea bunului inchiriat, conditii de utilizare a dispozitivului feroviar, conditii de eliberare a licentelor de lucru si a permiselor de acces, sanctiuni in conformitate cu legislatia in vigoare etc.
 

ANEXA 2

ELEMENTE COMPONENTE ALE CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

1. Contractul-cadru de inchiriere va cuprinde urmatoarele capitole:

Capitolul I - Partile contractante;

Capitolul II - Obiectul contractului;

Capitolul III - Durata inchirierii;

Capitolul IV - Valoarea chiriei;

Capitolul V - Conditii si termene de plata;

Capitolul VI - Garantii;

Capitolul VII - Drepturile si obligatiile partilor;

Capitolul VIII - Incetarea contractului;

Capitolul IX - Forta majora;

Capitolul X - Litigii;

Capitolul XI - Rezilierea/incetarea contractului;

Capitolul XII - Alte termene si conditii.

2. Prin contractul de inchiriere se convin clauze care sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.

 

facebook_page_plugin
Our website is protected by DMC Firewall!