Legea nr. 244 din 9 iunie 2004

LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Zona libera este o zona geografica a teritoriului Romaniei, in care operatorii desfasoara activitati, iar marfurile, mijloacele de transport si alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare. Supravegherea vamala se face numai la limita zonelor libere.

(2) In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) operator - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care desfasoara activitati in interiorul zonei libere;

b) front de acostare al zonei libere - danele si/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Zonele libere sunt precis delimitate si imprejmuite fie prin ingradire, fie prin existenta unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apa.

(2) Controlul accesului catre zona libera se efectueaza de organele vamale si ale politiei de frontiera.

(3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se considera pe teritoriul zonei libere."

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Infiintarea si delimitarea teritoriala a zonelor libere, infiintarea birourilor vamale si ale punctelor politiei de frontiera se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale si locale interesate."

4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Prin hotararea Guvernului de infiintare se aproba regulamentul de organizare si functionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare si control, modul de percepere a taxelor si a tarifelor, precum si mijloacele necesare supravegherii vamale si ale politiei de frontiera."

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Administratiile zonelor libere functioneaza ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societati comerciale sau companii nationale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau sub autoritatea administratiei publice locale, dupa caz.

(2) Atributiile administratiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 7."

6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - Coordonarea metodologica a activitatii administratiilor zonelor libere se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului."

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) In perimetrul zonelor libere se pot desfasura de catre operatori activitatile prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

(2) Administratiile zonelor libere si operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind asocierea si libera concurenta, in scopul desfasurarii activitatii proprii.

(3) Administratiile zonelor libere pot desfasura activitati productive, comerciale si servicii, in nume propriu si in asociere, in afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara a beneficia de facilitatile de zona libera."

8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Activitatile din zonele libere se realizeaza de catre operatori numai pe baza licentelor eliberate de administratiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurente."

9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - Activitatea de concesionare si de inchiriere din zonele libere se desfasoara pe baza de licitatie publica."

10. Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1 si 12^2 cu urmatorul cuprins:

"Art. 12^1. - (1) Se concesioneaza bunuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, precum si activitati/servicii publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere.

(2) Concesionarea se face in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani operatorului, in calitate de concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente, care se constituie venit prorpiu al administratiei.

Art. 12^2. - (1) Se inchiriaza bunuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere.

(2) Inchirierea se face, in conditiile legii, in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de locator, transmite operatorului, in calitate de locatar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, in schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administratiei."

11. Articolul 13 se abroga.

12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investitiile realizate in baza contractelor comerciale incheiate, cu conditia indeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii.

(2) Pentru investitiile realizate in zonele libere, operatorii, precum si administratiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regionala in cuantum de 50% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderile mari si de 65% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

(3) Furnizorul de ajutor de stat elaboreaza schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotarare a Guvernului, in cazul in care prin acestea nu se acorda ajutoare de natura fiscala. Autoritatea abilitata in monitorizarea ajutorului de stat, in colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, impreuna cu administratiile zonelor libere, monitorizeaza atingerea intensitatii maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator.

(4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune in derulare, in vederea compatibilizarii acestora furnizorii de ajutor de stat elaboreaza schemele pentru transformarea acestor ajutoare in ajutoare compatibile, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(5) Modalitatile de acordare a ajutorului de stat sunt prevazute in legislatia in vigoare privind ajutorul de stat."

13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Regimul vamal aplicabil marfurilor romanesti si straine care intra, ies, stationeaza, se utilizeaza sau se consuma in zonele libere este cel prevazut in Legea nr. 141/1997, cu modificarile ulterioare, si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) In vederea valorificarii sau eliminarii deseurilor obtinute ca urmare a unei activitati legal desfasurate in perimetrul zonei libere se intocmesc, daca este cazul, formalitati vamale, conform prevederilor stabilite in cadrul legislatiei vamale.

(3) Operatiile de valorificare si de eliminare a deseurilor din zonele libere se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice privind gestionarea deseurilor.

(4) Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare si de eliminare a deseurilor in zonele libere se suporta de catre producatorul sau detinatorul de deseuri, care incredinteaza deseurile unei unitati specializate pentru valorificare sau eliminare.

(5) Administratiile zonelor libere impreuna cu autoritatile de mediu vor confirma in scris birourilor vamale care functioneaza pe langa zonele libere ca deseurile pentru care se solicita intocmirea formalitatilor vamale sunt rezultate in urma unor activitati desfasurate pe teritoriul zonei libere in cauza."

14. Articolele 17 si 18 se abroga.

15. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Toate operatiunile financiare legate de activitatile desfasurate in zonele libere se fac in valuta liber convertibila, acceptata de Banca Nationala a Romaniei. Fac exceptie operatiunile financiare ce se efectueaza in perioada realizarii constructiilor si obiectivelor din zonele libere, precum si cele realizate in cadrul activitatilor comerciale in nume propriu de catre administratiile zonelor libere, in afara perimetrelor zonelor libere, precum si operatiunile comerciale, inclusiv prestatiile de servicii intre rezidenti, cele de alimentatie publica, prin cantine si restaurante, care se pot efectua si in lei.

(2) Operatiunile de incasari si plati se pot efectua prin toate modalitatile de plata prevazute de legislatia in vigoare, cu respectarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare."

16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Resursele financiare ale administratiilor zonelor libere se constituie din:

a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licentelor de desfasurare a activitatii;

b) venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesionare;

c) venituri din eliberarea permiselor de acces;

d) venituri din comisioane si prestari de servicii;

e) venituri din alte activitati;

f) venituri provenite din penalitati de intarziere a platilor prevazute in contractele comerciale incheiate;

g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru realizarea de investitii pentru domeniul public;

h) alte venituri, credite bancare si resurse atrase.

(2) Nivelul tarifelor pentru inchirieri, concesionari si prestari de servicii se stabileste prin negociere directa sau licitatie, dupa caz, concretizata in contractele incheiate intre administratiile zonelor libere si persoanele fizice si/sau juridice, romane ori straine, care desfasoara activitati in zonele libere."

17. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

a) intrarea in zonele libere fara aprobarea administratiei, fara permis eliberat de administratia zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amenda, in echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro;

b) introducerea in zonele libere de bunuri neinsotite de documente, cu amenda, in echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro;

c) desfasurarea de activitati fara licente, cu licente expirate sau desfasurarea altor activitati decat a celor specificate in licente, cu amenda, in echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro;

d) desfasurarea de activitati, altele decat cele prevazute in hotararea de infiintare a zonei libere, cu amenda, in echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro.

(2) Plata amenzilor prevazute la alin. (1) se face in lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial in vigoare la data constatarii contraventiei.

(3) Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) se confisca."

18. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

19. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Introducerea in zonele libere de bunuri al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Introducerea de marfuri in zonele libere, cu buna stiinta, pentru a deveni deseuri in aceste zone, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste."

20. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28. - Cladirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinte."

21. Articolul 29 se abroga.

22. Alineatul (2) al articolului 32 se abroga.

ART. II

(1) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora Normele metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora Normele metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. III

Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

ART. IV

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii.

(2) Prevederile contractelor de concesionare si de inchiriere aflate in derulare la intrarea in vigoare a prezentei legi pot fi modificate prin negociere directa.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Bucuresti, 9 iunie 2004. Nr. 244.

 

facebook_page_plugin
Our website is protected by DMC Firewall!