Hotararea Guvernului nr. 330 / 1994

HOTARAREA GUVERNULUI 
NR. 330 / 1994

privind infiintarea Zonei Libere Braila si a Regiei Autonome 
"Administratia Zonei Libere Braila"

 


Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

Art. 1 - Se infiinteaza Zona Libera Braila cu o suprafata de 65,1 ha compusa din trei platforme conform anexelor nr. 1 si 3 la prezenta hotarare. 
Activitatile specifice regimului de zona libera se vor desfasura numai in perimetre imprejmuite. Desfasurarea unor asfel de activitati in afara perimetrelor imprejmuite este interzisa.

Art. 2 - Se infiinteaza Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" cu sediul in municipiul Braila, str. Imparatul Traian nr. 27.

Art. 3 - Se aproba deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Braila" si infiintarea Vamii "Zona Libera Braila".

Art. 4 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" este persoana juridica romana coordonata de Ministerul Transporturilor prin Agentia Zonelor Libere si functioneaza pe principiile gestiunii economice si autonomiei financiare in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 
Pentru primul an calendaristic de activitate a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", cheltuielile de organizare si functionare, inclusiv pentru realizarea primei investitii de imprejmuire a platformelor, se vor face in limita sumei de 642,5 milioane lei si se suporta din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, majorandu-se in mod corespunzator prevederile din bugetul de stat pentru Ministerul Transporturilor. 

Art. 5 - Terenurile care intra in perimetrul Zonei Libere Braila sunt bunuri proprietate publica, administrate de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" si sunt compuse din urmatoarele suprafete: 
a) suprafata de 22,5 ha teren proprietate publica situata in zona digului malul stang al Dunarii, la km 168, in valoare de 412 087 500 lei, transmisa fara plata din administrarea Regiei Autonome "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", cu diminuarea corespunzatoare a patrimoniului acesteia; 
b) suprafata de 34,3 ha teren proprietate publica situata in partea de sud a municipiului Braila pe malul stang al Dunarii, in valoare de 577 269 000 lei, transmisa fara plata din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braila; 
c) suprafata de teren de 8,3 ha situata intre Gara Fluviala si Pescarie, intre malul Dunarii si faleza orasului, in valoare de 324 571 500 lei, transmisa fara plata din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braila.

Art. 6 - Persoanele fizice si juridice care introduc sau scot bunuri in si din "Zona Libera Braila" au obligatia sa prezinte organelor vamale documentele prevazute de legislatia romana si conventiile internationale. 
Marfurile periculoase pot intra in "Zona Libera Braila" numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare in acest domeniu si pot fi depozitate numai in spatiile amenajate special in acest scop de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila". 

Art. 7 - Supravegherea vamala se efectueaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. In vederea exercitarii acestei supravegheri, la caile de acces in "Zona Libera Braila", vor fi instalate posturi fixe si mobile de control permanente, iar pentru caile de acces fluviale vor fi folosite posturi de patrulare fluviala sau aeriana, dupa caz, permanente ori temporare, in functie de trafic. 
In scopul desfasurarii activitatilor specifice din Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Braila" se aproba suplimentarea numarului de posturi la Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor potrivit anexelor nr. 4 si 5 la prezenta hotarare. 
Vama "Zona Libera Braila" se doteaza de catre Ministerul Finantelor , prin Directia Generala a Vamilor in conditiile reglementarilor in vigoare, cu mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 6 la prezenta hotarare, finantarea acestora asigurandu-se din fondul special prevazut de Legea nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale. 
Cheltuielile ce privesc personalul si dotarea , cu exceptia cheltuielilor privind mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 6 la prezenta hotarare , se asigura de catre fiecare dintre ordonatorii principali de credite implicati, in cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat. 

Art. 8 - Autoritatile vamale, autoritatile politiei de frontiera, alte autoritati administrative care desfasoara activitati in Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Braila" pot efectua verificari in interiorul Zonei Libere Braila in cazul existentei unor sesizari sau suspiciuni privind incalcarea prevederilor legale specifice domeniului lor de activitate, cu anuntarea prealabila a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila". 

Art. 9 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" va pune gratuit la dispozitia autoritatilor care functioneaza, potrivit legii, in Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona Libera Braila" spatiile de lucru si mijloacele de comunicatii necesare bunei desfasurari a activitatilor lor specifice. Spatiile vor fi stabilite de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" impreuna cu Directia Generala a Vamilor si vor fi realizate conform proiectelor avizate de aceasta. 
Activitatea autoritatilor prevazute la alineatul precedent va incepe numai dupa darea in folosinta a acestor spatii. 

Art. 10 - Controlul pasapoartelor si a celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat romane, apartinand persoanelor care intra si ies in/din Zona Libera Braila, se efectueaza de catre autoritatile politiei de frontiera, conform prevederilor Legii nr.56/1992. 

Art. 11 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" va realiza imprejmuirea platformelor mentionate in anexa nr. 1, in anul 1994, pe baza studiilor de fezabilitate, avizate in prealabil de catre Directia Generala a Vamilor, elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale. 

Art 12 - Activitatea de concesionare si inchiriere de terenuri si constructii in Zona Libera Braila se desfasoara sub indrumarea si coordonarea Agentiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Comisia de licitatie va fi numita de consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" si va fi formata din reprezentanti ai acesteia, ai Agentiei Nationale pentru Privatizare, ai Ministerului Finantelor, precum si ai Agentiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor. 
Realizarea activitatilor care se pot efectua, potrivit legii, in Zona Libera Braila de catre persoanele fizice sau juridice romane sau straine este permisa numai pe baza de licente eliberate de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila". 

Art. 13 - Predarea-primirea patrimoniului afectat Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" se va efectua pe baza de protocol, incheiat in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, intre Consiliul Local al Municipiului Braila si respectiv Regia Autonoma "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati" in calitate de predator, si Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila", in calitate de primitor. 
Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", prevazut la pozitia 6 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 19/1991 se diminueaza cu valorile prevazute in protocolul de predare-primire. 

Art. 14 - Pentru primul an calendaristic de functionare, salarizarea personalului Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" se va face in conformitate cu prevederile anexei nr. 11 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, iar statul de functii si organigrama regiei vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor. 

Art. 15 - Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 16 - Orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

 

ANEXA NR. 1

DELIMITAREA TERITORIALA A 
ZONEI LIBERE BRAILA


Zona Libera Braila cuprinde teritoriile delimitate de urmatoarele platforme:

- Platforma nr.I - cu o suprafata de 22,5 ha delimitata astfel: 
la est - Dunarea, pe o distanta de 300 m 
la sud - Platforma Transconteiner A.P.D.M. - santier 
la nord - Canalul colector secundar Brailita, pe 600 m 
la vest - Triajul C.F. - Port si drumul de acces in constructie pe 
distanta de 300 m.

- Platforma nr. II - cu o suprafata de 34,3 ha delimitata asfel: 
la nord-est - Drum de acces la baza de productie a Regiei 
Autonome "Brailoc" , front 550 m 
la sud-est - Drum de acces - exploatare 
la nord-vest - Drumul National 21 Braila-Slobozia 
la sud-vest - Drum de acces perpendicular pe DN 21, front 660 m. 

- Platforma nr. III - cu o suprafata de 8,3 ha delimitata asfel: 
la est - Str. Debarcader, front 885 m 
la sud - Str. Imparatul Traian, front 32 m 
la vest - Str. Rizeriei, front 92 m 
la nord - Str. Anghel Saligny, front 872 m.


ANEXA NR. 2

REGULAMENT 
de organizare si functionare a Zonei Libere Braila


CAPITOLUL I 
Prevederi generale

Art. 1 - Zona Libera Braila este supusa prevederilor prezentului regulament de organizare si functionare. 

Art. 2 - Administrarea Zonei Libere Braila se realizeaza de catre "Administratia Zonei Libere Braila" care se organizeaza si functioneaza ca regie autonoma, avand atributiile prevazute in prezentul regulament. 

Art. 3 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament de organizare si functionare si a legislatiei in vigoare. 

Art. 4 - Sediul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" este in municipiul Braila, str. Danubiului nr. 10. 
Acest sediu va putea fi schimbat prin hotarare a Guvernului. 

Art. 5 - Delimitarea geografica a Zonei Libere Braila este urmatoarea: 

- Platforma nr. I - in suprafata de 22,5 ha, delimitata asfel: 
la est - Dunarea, pe o distanta de 300 m 
la sud - Platforma Transconteiner A.P.D.M. - santier 
la vest - Triajul C.F. - Port si drumul de acces in constructie pe 
distanta de 300 m 
la nord - Canalul colector secundar Brailita, pe 600 m. 

- Platforma nr. II - in suprafata de 34,3 ha, delimitata asfel: 
la nord-est - Drum de acces la baza de productie a Regiei 
Autonome "Brailoc", front 550 m 
la sud-est - Drum de acces - exploatare 
la nord-vest - Drumul National 21 Braila-Slobozia 
la sud-vest - Drum de acces perpendicular pe DN 21, front 660 m. 

- Platforma nr. III - in suprafata de 8,3 ha, delimitata asfel: 
la est - Str. Debarcader, front 885 m 
la sud - Str. Imparatul Traian, front 32 m 
la vest - Str. Rizeriei, front 92 m 
la nord - Str. Anghel Saligny, front 872 m.CAPITOLUL II 
Obiectul de activitate

Art. 6 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" are ca obiect de activitate administrarea si exploatarea suprafetei declarate zona libera. 

Art. 7 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila", in calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul sau, are urmatoarele atributii: 
a) raspunde de respectarea reglementarilor legale aplicabile in realizarea obiectului sau de activitate si controleaza felul in care persoanele care activeaza in zona libera respecta prevederile legale ce se aplica in aceasta zona; 
b) concesioneaza si inchiriaza terenuri si constructii din Zona Libera Braila persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile prevazute de lege; 
c) administreaza si asigura exploatarea platformelor, magaziilor, instalatiilor, utilajelor, cladirilor social-administrative, grupurilor sociale, statiilor de transformare, suprafetelor de teren si a altor imobile aflate in dotare proprie; 
d) asigura repararea si intretinerea constructiilor si instalatiilor pe care le administreaza; 
e) asigura intretinerea in stare de functionare a utilitatilor privind furnizarea de apa, agent termic si energie electrica; 
f) asigura intretinerea cailor rutiere de acces; 
g) asigura salubrizarea cladirilor si constructiilor situate in Zona Libera Braila si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si industriale; 
h) inregistreaza situatia statistica a datelor de productie si financiare a agentilor economici care utilizeaza Zona Libera Braila; 
i) avizeaza si controleaza realizarea activitatilor in Zona Libera Braila prin eliberarea de licente tuturor utilizatorilor zonei libere - agenti economici, persoane fizice si juridice, romane sau straine - in scopul dezvoltarii echilibrate a zonei, evitarii concurentei neloiale si protejarii mediului ambiant; 
j) stabileste potrivit reglementarilor legale, tarife minime anuale pentru toate activitatile pe care le efectueaza in interiorul Zonei Libere Braila sau in legatura cu aceasta, pe baza analizei complete si comparative, si le supune aprobarii consiliului de administratie al regiei; 
k) in calitate de administrator al Zonei Libere Braila, insoteste echipele care controleaza mijloacele de transport maritim si fluvial la trecerea frontierei; 
l) avizeaza documentatiile tehnice si proiectele de executie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de catre agentii economici romani sau straini ori in cooperare cu acestia in conformitate cu legislatia in vigoare, in scopul dezvoltarii echilibrate a Zonei Libere Braila si protectia mediului ambiant; 
m) asigura aplicarea normelor de protectie a muncii si a mediului inconjurator, a normelor de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si controleaza modul de respectare a acestor norme; 
n) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor; 
o) intocmeste, supune spre aprobare si executa, conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie; 
p) informeaza periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agentia Zonelor Libere, asupra activitatilor desfasurate in Zona Libera Braila, si a eficientei acestora; 
r) elaboreaza studii si programe privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare, modernizare si sistematizare a Zonei Libere Braila; 
s) organizeaza si desfasoara activitatea de paza si control la portile de acces si pe intreg teritoriul Zonei Libere Braila. 

Art. 8 - In Zona Libera Braila se pot desfasura urmatoarele activitati: 
a) manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, conditionarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vanzarea-cumpararea, expertizarea, repararea, dezmembrarea marfurilor, transportul si expeditiile interne si internationale; 
b) organizarea de expozitii; 
c) organizarea operatiunilor de bursa si financiar-bancare cu avizul Bancii Nationale a Romaniei; 
d) infiintarea de cantine si restaurante, precum si magazine de desfacere sau comercializare "en gros" sau "en detail", in perimetrul zonei libere; 
e) inchirierea sau concesionarea cladirilor, terenurilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate din zona libera, destinate construirii de obiective economice; 
f) controlul calitativ si cantitativ al marfurilor; 
g) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereaza in Zona Libera Braila; 
h) prestari de servicii, precum si alte activitati specifice regimului de zona libera. 
Activitatile prevazute la alin. 1 se vor desfasura asigurandu-se masurile de protectie a mediului. In baza aprobarii conducerii Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", personalului de control al protectiei mediului i se permite accesul in Zona Libera Braila pentru efectuarea controlului de specialitate. 

Art. 9 - Activitatile prevazute la art. 8 se realizeaza de agentii economici utilizatori ai Zonei Libere Braila, cu avizul si pe baza licentelor eliberate de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila", in conformitate cu instructiunile Ministerului Transporturilor si cu legislatia in vigoare. 

Art. 10 - Introducera sau scoaterea in/din Zona Libera Braila a marfurilor de orice fel si a mijloacelor de transport se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste controlul sau supravegherea vamala, controlul de frontiera, controlul sanitar - veterinar sau fitosanitar, dupa caz. 
In Zona Libera Braila este interzis accesul marfurilor al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei prin lege sau prin conventiile internationale la care Romania este parte.

 

CAPITOLUL III 
Patrimoniul

Art. 11 - Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" se constituie din valoarea terenurilor proprietate publica prevazute la art. 5 din prezenta hotarare si este in valoare de 1.313,928 milioane lei 

Art. 12 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" este administratorul bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de administrare, regia foloseste bunurile pe care le are in patrimoniu in scopul realizarii obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

 

CAPITOLUL IV 
Organele de conducere

Art. 13 - Conducerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" este asigurata de : 
- consiliul de administratie; 
- directorul general al regiei. Acesta este si presedintele consiliului de administratie si este numit de ministrul transporturilor. 

Art. 14 - Consiliul de administratie se numeste prin ordinul ministrului transporturilor si este compus din 7 membri, dupa cum urmeaza: 
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor; 
- un reprezentant al Ministerului Finantelor; 
- economisti, ingineri, juristi, tehnicieni dintre salariatii Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braia" sau specialisti din afara acesteia. 
La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. 
Activitatea consiliului de administratie se desfasoara pe baza prezentului regulament si a regulamentului propriu de organizare si functionare. 

Art. 15 - Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare. 

Art. 16 - Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. 
Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotararea consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare. 

Art. 17 - Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori interesele regiei o cer, la solicitarea presedintelui care stabileste asfel ordinea de zi, sau la solicitarea a cel putin jumatate plus unu din membii consiliului de administratie. 

Art. 18 - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi renumerata pe baza de contract civil. 

Art. 19 - Consiliul de administratie poate lua hotarari numai in prezenta majoritatii simple a membrilor sai. Daca aceasta majoritate nu este realizata, intrunirea consiliului de administratie se reprogrameaza intr-un termen de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi. 

Art. 20 - Consiliul de administratie are , in principal, urmatoarele atributii: 
a) aproba conceptia si srategia de dezvoltare a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente, intretinerea functionalitatii si repararea tuturor constructiilor din administrare; 
b) analizeaza bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi si le inainteaza Ministerului Finantelor, cu avizul Ministerului Transporturilor, pentru a fi aprobate potrivit legii; 
c) propune spre aprobare organelor competente bugetul de venituri si cheltuieli; 
d) aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre regie; 
e) stabileste prin negociere, potrivit legii, salariile personalului regiei, incepand cu al doilea an calendaristic de functionare; 
f) aproba structura organizatorica a regiei, intocmeste nomenclatoarele de functii si decide infiintarea de noi compartimente de activitate sau desfiintarea altora existente, incepand cu al doilea an calendaristic de functionare; 
g) stabileste atributiile, precum si relatiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu tertii; 
h) aproba volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate pentru investitii, conform prevederilor legale; 
i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si incheierea unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune; 
j) aproba constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a altor fonduri, in conditiile legii; 
k) aproba, in conditiile legii, angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv pentru investitii, tranzactii financiare si comerciale, vanzari sau inchirieri de bunuri mobile sau imobile proprietatea regiei autonome, care nu mai sunt necesare sau ale caror cheltuieli de intretinere sunt nejustificate economic; 
l) aproba nivelul minim anual al tarifelor si taxelor pentru toate activitatile si prestatiile pe care le efectueaza in Zona Libera Braila, pe baza analizei complete si comparative, si le supune spre avizare Ministerului Transporturilor; 
m) aproba si supune spre avizare Ministerului Transporturilor nivelurile sumelor incasate pentru eliberarea de licente utilizatorilor Zonei Libere Braila, agentilor economici, persoane fizice sau juridice romane sau straine, pentru desfasurarea, de catre acestia, de activitati in nume propriu; 
n) asigura respectarea prevederilor legale privind protectia mediului inconjurator, salubrizarea si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si a gunoiului; 
o) prezinta anual Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru anul urmator; 
p) exercita orice alte atributii ce ii revin din prevederile legale in vigoare si adopta orice alte masuri care privesc activitatea regiei. 

Art. 21 - Directorul general al regiei reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate. 

Art. 22 - Directorul general al regiei are, in principal, urmatoarele atributii: 
a) conduce sedintele consiliului de administratie; 
b) asigura conducerea curenta a regiei; 
c) dispune, urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie si a prevederilor legale; 
d) aproba regulamentele si instructiunile de serviciu pentru administrarea, pastrarea si intretinerea mijloacelor materiale aflate in administrarea regiei, dezvoltarea si modernizarea acestora, recrutarea, pregatirea si perfectionarea personalului; 
e) aproba angajarea si concedierea personalului din aparatul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale; 
f) numeste si revoca coducatorii compartimentelor de munca; 
g) indeplineste orice alte atributii si aproba orice alte masuri privind activitatea regiei, potrivit legii. 

Art. 23 - Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor de specialitate. Unul dintre directorii de specialitate il inlocuieste pe directorul general, in lipsa acestuia, pe baza unei imputerniciri scrise, data de acesta.

 

CAPITOLUL V 
Bugetul de venituri si cheltuieli


Art. 24 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba in conditiile legii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Art. 25 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" este obligata sa-si acopere din veniturile rezultate in urma realizarii obiectului sau de activitate toate cheltuielile necesare functionarii si dezvoltarii. 

Art. 26 - Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", care va fi supus aprobarii conform reglementarilor legale in vigoare, se stabileste pentru fiecare exercitiu financiar si cuprinde: 
a) venituri din incasarea sumelor rezultate din contractele de inchiriere si concesionare, din sumele provenite din prestari de servicii, din taxele de licente, comisioane precum si alte venituri legale; 
b) cheltuieli din valori consumate in activitatea de baza, inclusiv cheltuielile de salarizare, amortizare mijloace fixe, intretinere, repararea si exploatarea mijloacelor din patrimoniu, cheltuieli de administratie, rambursarea creditelor cu plata dobanzilor, precum si celelalte cheltuieli prevazute de actele normative in vigoare. 
Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual si se defalca pe trimestre. 

Art. 27 - Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce ii sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si a creditelor bancare pentru obiactivele de investitii.

 

CAPITOLUL VI 
Dispozitii finale


Art. 28 - Pentru lucrarile cu ciclu lung de executie, Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila" poate incheia contracte de antrepriza, in intelesul legii civile, cu plata esalonata in rate, a caror achitare poate fi prevazuta in mai multe exercitii financiare consecutive. 

Art. 29 - Litigiile Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila" cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania sau pot fi solutionate prin arbitraj, potrivit prevederilor legale. 

Art. 30 - Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 84/1992 si cu alte prevederi legale conexe.

 

 

facebook_page_plugin
Our website is protected by DMC Firewall!