Legea 84 din 21 iulie 1992

LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 (*actualizata*)

privind regimul zonelor libere

(actualizata pana la data de 21 iunie 2004*)

EMITENT: PARLAMENTUL

---------------

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

In scopul promovarii schimburilor internationale si al atragerii de capital strain pentru introducerea tehnologiilor noi, precum si pentru sporirea posibilitatilor de folosire a resurselor economiei nationale, in porturile maritime si in cele fluviale ale Romaniei, in lungul Canalului Dunare - Marea Neagra, al altor canale navigabile si in teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zona libera.

ART. 2

(1) Zona libera este o zona geografica a teritoriului Romaniei, in care operatorii desfasoara activitati, iar marfurile, mijloacele de transport si alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare. Supravegherea vamala se face numai la limita zonelor libere.

(2) In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) operator - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care desfasoara activitati in interiorul zonei libere;

b) front de acostare al zonei libere - danele si/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere.

--------------

Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 3

(1) Zonele libere sunt precis delimitate si imprejmuite fie prin ingradire, fie prin existenta unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apa.

(2) Controlul accesului catre zona libera se efectueaza de organele vamale si ale politiei de frontiera.

(3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se considera pe teritoriul zonei libere.

--------------

Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 4

In zonele libere sint admise mijloace de transport, marfuri si alte bunuri, fara restrictii privind tara de origine, de provenienta sau de destinatie. Nu sint admise bunurile al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei prin lege sau prin conventiile internationale la care Romania este parte.

ART. 5

Navele si celelalte mijloace de transport, precum si marfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intra in sau ies din zonele libere, trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de legislatia romana si de conventiile internationale.


CAP. 2

Autorizarea de infiintare

ART. 6

Infiintarea si delimitarea teritoriala a zonelor libere, infiintarea birourilor vamale si ale punctelor politiei de frontiera se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale si locale interesate.

--------------

Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 7

Prin hotararea Guvernului de infiintare se aproba regulamentul de organizare si functionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare si control, modul de percepere a taxelor si a tarifelor, precum si mijloacele necesare supravegherii vamale si ale politiei de frontiera.

--------------

Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.
 

CAP. 3

Administrarea si coordonarea activitatii zonelor libere

ART. 8

(1) Administratiile zonelor libere functioneaza ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societati comerciale sau companii nationale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau sub autoritatea administratiei publice locale, dupa caz.

(2) Atributiile administratiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 7.

--------------

Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 9

Coordonarea metodologica a activitatii administratiilor zonelor libere se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

--------------

Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.
 

CAP. 4

Activitati in zonele libere

ART. 10

(1) In perimetrul zonelor libere se pot desfasura de catre operatori activitatile prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

(2) Administratiile zonelor libere si operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind asocierea si libera concurenta, in scopul desfasurarii activitatii proprii.

(3) Administratiile zonelor libere pot desfasura activitati productive, comerciale si servicii, in nume propriu si in asociere, in afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara a beneficia de facilitatile de zona libera.

--------------

Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 11

Activitatile din zonele libere se realizeaza de catre operatori numai pe baza licentelor eliberate de administratiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurente.

--------------

Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.
 

CAP. 5

Facilitati

ART. 12

Activitatea de concesionare si de inchiriere din zonele libere se desfasoara pe baza de licitatie publica.

--------------

Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 12^1

(1) Se concesioneaza bunuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, precum si activitati/servicii publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere.

(2) Concesionarea se face in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani operatorului, in calitate de concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente, care se constituie venit prorpiu al administratiei.

--------------

Art. 12^1 a fost introdus de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 12^2

(1) Se inchiriaza bunuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere.

(2) Inchirierea se face, in conditiile legii, in baza unui contract prin care administratia zonei libere, in calitate de locator, transmite operatorului, in calitate de locatar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, in schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administratiei.

--------------

Art. 12^2 a fost introdus de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 13

Abrogat.

--------------

Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 14

(1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investitiile realizate in baza contractelor comerciale incheiate, cu conditia indeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii.

(2) Pentru investitiile realizate in zonele libere, operatorii, precum si administratiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regionala in cuantum de 50% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderile mari si de 65% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

(3) Furnizorul de ajutor de stat elaboreaza schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotarare a Guvernului, in cazul in care prin acestea nu se acorda ajutoare de natura fiscala. Autoritatea abilitata in monitorizarea ajutorului de stat, in colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, impreuna cu administratiile zonelor libere, monitorizeaza atingerea intensitatii maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator.

(4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune in derulare, in vederea compatibilizarii acestora furnizorii de ajutor de stat elaboreaza schemele pentru transformarea acestor ajutoare in ajutoare compatibile, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(5) Modalitatile de acordare a ajutorului de stat sunt prevazute in legislatia in vigoare privind ajutorul de stat.

--------------

Art. 14 a fost abrogat de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002*) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.

*) LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.

Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 15

La lichidarea sau restringerea activitatii desfasurate in zona libera, persoanele fizice sau persoanele juridice straine pot transfera in strainatate capitalul si profitul, dupa plata tuturor obligatiilor catre statul roman si partenerii contractuali.

ART. 16

(1) Regimul vamal aplicabil marfurilor romanesti si straine care intra, ies, stationeaza, se utilizeaza sau se consuma in zonele libere este cel prevazut in Legea nr. 141/1997, cu modificarile ulterioare, si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) In vederea valorificarii sau eliminarii deseurilor obtinute ca urmare a unei activitati legal desfasurate in perimetrul zonei libere se intocmesc, daca este cazul, formalitati vamale, conform prevederilor stabilite in cadrul legislatiei vamale.

(3) Operatiile de valorificare si de eliminare a deseurilor din zonele libere se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice privind gestionarea deseurilor.

(4) Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare si de eliminare a deseurilor in zonele libere se suporta de catre producatorul sau detinatorul de deseuri, care incredinteaza deseurile unei unitati specializate pentru valorificare sau eliminare.

(5) Administratiile zonelor libere impreuna cu autoritatile de mediu vor confirma in scris birourilor vamale care functioneaza pe langa zonele libere ca deseurile pentru care se solicita intocmirea formalitatilor vamale sunt rezultate in urma unor activitati desfasurate pe teritoriul zonei libere in cauza.

--------------

Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 17

Abrogat.

--------------

Art. 17 a fost abrogat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 18

Abrogat.

--------------

Art. 18 a fost abrogat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 19

Bunurile dintr-o zona libera pot fi transportate in alta zona libera fara plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al Romaniei, cu respectarea dispozitiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse in tara cu indeplinirea conditiilor si formalitatilor privind importul sau, dupa caz, primirea temporara.


CAP. 6

Operatiuni si resurse financiare

ART. 20

(1) Toate operatiunile financiare legate de activitatile desfasurate in zonele libere se fac in valuta liber convertibila, acceptata de Banca Nationala a Romaniei. Fac exceptie operatiunile financiare ce se efectueaza in perioada realizarii constructiilor si obiectivelor din zonele libere, precum si cele realizate in cadrul activitatilor comerciale in nume propriu de catre administratiile zonelor libere, in afara perimetrelor zonelor libere, precum si operatiunile comerciale, inclusiv prestatiile de servicii intre rezidenti, cele de alimentatie publica, prin cantine si restaurante, care se pot efectua si in lei.

(2) Operatiunile de incasari si plati se pot efectua prin toate modalitatile de plata prevazute de legislatia in vigoare, cu respectarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare.

--------------

Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 21

(1) Resursele financiare ale administratiilor zonelor libere se constituie din:

a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licentelor de desfasurare a activitatii;

b) venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesionare;

c) venituri din eliberarea permiselor de acces;

d) venituri din comisioane si prestari de servicii;

e) venituri din alte activitati;

f) venituri provenite din penalitati de intarziere a platilor prevazute in contractele comerciale incheiate;

g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru realizarea de investitii pentru domeniul public;

h) alte venituri, credite bancare si resurse atrase.

(2) Nivelul tarifelor pentru inchirieri, concesionari si prestari de servicii se stabileste prin negociere directa sau licitatie, dupa caz, concretizata in contractele incheiate intre administratiile zonelor libere si persoanele fizice si/sau juridice, romane ori straine, care desfasoara activitati in zonele libere.

--------------

Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.
 

CAP. 7

Sanctiuni

ART. 22

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

a) intrarea in zonele libere fara aprobarea administratiei, fara permis eliberat de administratia zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amenda, in echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro;

b) introducerea in zonele libere de bunuri neinsotite de documente, cu amenda, in echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro;

c) desfasurarea de activitati fara licente, cu licente expirate sau desfasurarea altor activitati decat a celor specificate in licente, cu amenda, in echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro;

d) desfasurarea de activitati, altele decat cele prevazute in hotararea de infiintare a zonei libere, cu amenda, in echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro.

(2) Plata amenzilor prevazute la alin. (1) se face in lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial in vigoare la data constatarii contraventiei.

(3) Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) se confisca.

--------------

Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 23

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de imputernicitii administratiei zonei libere.

ART. 24

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.

Plingerea se depune la administratia zonei libere si se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 25

Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

--------------

Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 26

(1) Introducerea in zonele libere de bunuri al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Introducerea de marfuri in zonele libere, cu buna stiinta, pentru a deveni deseuri in aceste zone, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

--------------

Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.
 

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 27

Investitiile efectuate in zonele libere nu pot fi expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare, decit in caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale si cu plata unei despagubiri corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.

ART. 28

Cladirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinte.

--------------

Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 29

Abrogat.

--------------

Art. 29 a fost abrogat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 30

Mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri care se introduc, se afla in sau se scot din zonele libere, precum si activitatile desfasurate in aceste zone sint supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare si de protectie a mediului, dupa caz.

ART. 31

Bunurile si mijloacele de transport necesare administratiei zonei libere urmeaza regimul juridic prevazut de legislatia nationala.

ART. 32

(1) Salariile personalului care isi desfasoara activitatea in zonele libere se stabilesc in lei si in valuta sau numai in lei ori numai in valuta, prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale.

(2) Abrogat.

--------------

Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.

ART. 33

In zonele libere, personalul strain, stabilit prin conventia partilor, poate fi angajat in posturi de conducere si de specialitate, cu respectarea dispozitiilor legale.

ART. 34

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr. 401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum si orice alte dispozitii contrare.

--------------

NOTA:

A se vedea si art. IV din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004 care prevede:

"Art. IV: (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii.

(2) Prevederile contractelor de concesionare si de inchiriere aflate in derulare la intrarea in vigoare a prezentei legi pot fi modificate prin negociere directa."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

 

facebook_page_plugin
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd